Rozcestník

Velikost textu

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO

JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM

FINANCí PODLE JINÉHO PRÁVNíHO PŘEDPISU

dle vyhlášky: obecne-zavazna-vyhlaska-1-2011[1] (PDF 7.91 MB)

 

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické hemí zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý

a) povolený hrací přístroj nebo

b) jiné technické hemí zařízení povolené Ministerstvem financl."

(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen »VHP") nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen "jiné THZ")

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne kterým bylo jiné THZ povoleno pravomocným rozhodnutím Ministerstva financí.

(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

 

Ohlašovací povinnost

(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.

(2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čI. 29 vyhlášky.

(4) Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti vyhlášky.

 

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 5 000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.

(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.

(3) Je-Ii jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do konce prvního měsíce po dni vzniku poplatkové povinnosti.

 

Úleva na poplatku

Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží.

 

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 18.01.2022 000 11:29       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine