Rozcestník

Velikost textu

Poplatek z užívání veřejného prostranství

 

POPLATEK ZA UŽíVÁNí VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí

dle vyhášky: obecne-zavazna-vyhlaska-1-2011[1] (PDF 7.91 MB)

 

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.8

 

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást vyhlášky.

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatnlk je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čI. 29 vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

 

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístní zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,- Kč

b) za umístění skládek 10,- Kč

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 500,-Kč/týden,

b) za umístění reklamních zařízení 1.000,- Kč/m2/rok.

 

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čI. 12 odst. 1 a odst. 2 písmo a) je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 14 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 14 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek ve výši stanovené podle čI. 12 odst. 2 písmo b) je splatný do 30 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

(3) Připadne-Ii lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 18.01.2022 000 11:29       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine